banktarot

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

banktarot

banktarot
การประเมินฮวงจุ้ยต้องพิจารณาสถานที่อยู่ในมุมมองที่หลายแง่มุม ได้แก่ ลักษณะหรือรูปแบบของพื้นที่ ทางน้ำและทางถนน โครงสร้างสิ่งก่อสร้างใกล้เคียง รูปทรงของอาคาร ทิศทาง ประวัติความเป็นมาของที่อยู่อาศัย แนวคิดในการออกแบบจะ ประกอบเข้ากับวันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก รวมถึงการทำพิธีกรรมและฤกษ์สำหรับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น การย้ายเข้าบ้านหรือสำนักงาน การเปิดร้านใหม่ การซ่อมแซม ตกแต่ง ฮวงจุ้ย บ้าน